Ngoài nước

Tháng Mười Một 5, 2021

Trường quốc tế tại Chiangrai Thái Lan

Tháng Chín 20, 2016

Tadsabarn 5 , Yala – Ban Talad Kao

Tháng Chín 20, 2016

Rishikul Vidyalaya

Tháng Chín 20, 2016

Kolhapur Playstation

Tháng Tám 29, 2016

Bromsgrove International School

Tháng Tám 19, 2016

Yala Municipility

Tháng Tám 17, 2016

New Sathorn International School

Tháng Tám 7, 2016

Patong Beach

Tháng Bảy 15, 2016

Ban Chang Municipility